Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigieelarvest.


Programmi eesmärk ja toetatavad tegevused
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Kui suur on toetus?
Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.
Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.

Maksimaalse toetuse summa arvutamisel programmist võetakse arvesse ka hajaasustuse elektriprogrammist, 2007. aastal Võrumaa hajaasustuse programmist ning aastatel 2008-2012 hajaasustuse veeprogrammist saadud toetuse summa. Mitut majapidamist hõlmavate projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt.
 

Kes saavad toetust taotleda?
Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

  • taotleja alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  • taotleja leibkonda kuulub vähemalt üks taotluse esitamise hetke seisuga kuni 18-aastane isik, kelle alaline elukoht on majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse ning kelle elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt on katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.


Hajaasustuse programm on suunatud kõigile Eesti maakondade valdadele.
Programmi rakendatakse aastatel 2013-2014.

Taotlusvoorud kuulutavad maakonnas avatuks maavalitsused ja teavitavad sellest maakonnalehes ning maavalitsuse veebilehel.


Toetust taotleda saab kohalikust omavalitsusest, kus jagab infot ja nõu taotlemise kohta keskkonna- ja maaspetsialistilt.

Taotlemisega seotud blanketid.

 

Taotluste hindamine

Taotluste hindamiseks on moodustatud ajutine komisjon „Hajaasustuse programm`i" 2014. a esitatud taotluste vastavuse kontrollimiseks, nõuetele vastavate taotluste hindamiseks ja projektide rahastamise või mitterahastamise ettepanekute tegemiseks vallavalitsusele, järgnevas koosseisus:

esimees:
Vallo Leinberg – vallavalitsuse liige

komisjoni liikmed:
Aili Normak – arendus- ja kultuurispetsialist
Agle Romulus – pearaamatupidaja
Margus Jaanson – vallavanem
Riho Rüüson – ehitus- ja planeeringuspetsialist.

 

Lisainfo EAS-ist:

Tiina Loorand
Tel: 627 9402
tiina.loorand@eas.ee

Hajaasustuse programm" on kättesaadav Rapla Maavalitsuse veebilehel https://rapla.maavalitsus.ee/et/hajaasustuse-programm  

Hajaasustuse programmi taotlusvoor (lõppenud)

Hajaasustuspiirkondade reoveekäitlussüsteemide seisukorra uuring ja inventariseerimine

 

Toetuse saajad 2014. aastal