Riigiasutustega suhtlemiseks kasutatavad blanketid
 

Asuvad riigiportaalis eesti.ee.

Elukohateate blankett

 

Elukohateade blankett on pdf-vormingus (elektroonselt täidetav, salvestatav ja prinditav).

Majandustegevuse register
 

Taotluste vormid ja juhendid leiate aadressilt mtr.mkm.ee.
Sisenemine majandustegevuse registrisse (MTR)

Valla toetuste avaldused
 

Sotsiaaltoetus .pdf .doc

Sünnitoetus .pdf .doc
 

Toetuste maksmise tingimused, kord ja määrad.

Keskkonnaga seonduvad blanketid

 

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus pdf, doc
Korraldatud jäätmeveol ühiskasutusega jäätmeveoteenuse osutamise lepingu võimaldamise taotlus pdf, doc
Avaldus mittemetsamaal kasvavate puude/põõsaste kärpimiseks pdf, doc

Ehitamisega seotud blanketid
 

Ehitamisega seotud erinevad blanketid leiate aadressilt https://www.mkm.ee/et/ehitisregister
 

Talvine teehooldus
 

Taotlus lumetõrje tegemiseks erateel .pdf, .doc

Ühistegevusega seonduvad blanketid

Ühistegevuse reservi käsutamise kord
Rahalise toetuse taotlus ühistegevuse korraldamiseks .pdf, .doc

Juuru valla haldusterritooriumil avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded
Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus .pdf .docx .odt

Müügipileti hinna kehtestamine

Kehtiv määrus leitav Riigi Teatajast.

Avaldused seoses kooliga
 

Avaldus koolitoetuse saamiseks lapse koolimineku esimesel aastal .pdf
Väljaspool Juuru valda gümnaasiumis käivate õpilaste sõidukulude kompenseerimine.

Avaldused seoses huvikooliga
 

Avaldus õppetasu maksmisest vabastamiseks E. Vilde nim. Juuru Gümnaasiumi huvikoolis .pdf, .doc

Avaldused seoses lasteaiaga
 

Avaldus lasteaiakoha saamiseks lasteaias .pdf .doc
Juuru valla koolieelses lasteasutuses koha kasutamise leping .pdf
Avaldus lapse kohamaksu kompenseerimiseks lasteaias .pdf
Lapsehoiuteenuse toetuse taotlus .pdf