Detailplaneeringu algatamise ettepaneku võib teha igaüks, esitades avalduse vallavalitsusele. Avalduse vorm: taotlus detailplaneeringu algatamiseks.

Vt ka planeerimisseadust.

Detailplaneeringu algatamise avaldusele lisatakse:
1) planeeritava ala asendiskeem;
2) olemasolev planeeritava ala topo-geodeetiline plaan, mis hõlmab naaberkrunte vähemalt 10 m ulatuses ümber planeeritava krundi perimeetri;
3) taotletava detailplaneeringu eesmärkide kirjeldus või eskiislahendus;
4) planeeritaval alal asuvate kinnistute omanike kirjalikud nõusolekud;
5) üld- või teemaplaneeringu muutmise vajaduse põhjendus.

Detailplaneeringu lähteülesande kinnitab vallavalitsus oma korraldusega.

Detailplaneeringu koostamise algatab vallavalitsus. Vallavanem sõlmib asjast huvitatud isikuga lepingu detailplaneeringu koostamise kohta. Lepinguga määratakse kohaliku omavalitsuse ja detailplaneeringu koostamisest huvitatud isiku kohustused detailplaneeringu koostamisel ja planeeringu koostamise rahastamisel.

Kooskõlastatud detailplaneeringu projekt tuleb esitada vallavalitsusele kahe aasta jooksul peale vallavalitsuse detailplaneeringu koostamise algatamise korralduse vastuvõtmist. Kui nimetatud tähtaja möödudes ei ole planeeringu koostamisele asutud, kaotab lähteülesanne kehtivuse. Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isiku põhjendatud taotluse alusel võib vallavalitsus otsustada detailplaneeringu koostamise tähtaja pikendamise. Kirjalik taotlus tuleb esitada vallavalitsusele 30 päeva enne käesolevas punktis sätestatud tähtaja möödumist.

 


 Järlepa järve jalgtee detailplaneering
Koostamine algatatud Juuru Vallavolikogu 19.02.2004 otsusega nr 74
Vastu võetud ja avalikustatud Juuru Vallavolikogu 17.06.2004 otsusega nr 97
Kehtestatud Juuru Vallavolikogu 16.09.2004 otsusega nr 103

 

 Mahtra Talurahvamuuseumi kinnistu ja sellega külgneva haljasala detailplaneering 
Koostamine algatatud Juuru Vallavolikogu 17.06.2004 otsusega nr 96
Vastu võetud ja avalikustatud Juuru Vallavalitsuse 06.01.2005 korraldusega nr 3
Vastu võetud ja avalikustatud Juuru Vallavolikogu 20.01.2005 otsusega nr 116
Kehtestatud Juuru Vallavolikogu 21.04.2005 otsusega nr 127

 

 Juuru alevikus asuva Kadaka kinnistu maa-ala detailplaneering 
Koostamine algatatud Juuru Vallavolikogu 19.05.2005 otsusega nr 134
Kehtestatud Juuru Vallavolikogu 22.09.2005 otsusega nr 143

 

 Järlepa haridus- ja kultuurikeskuse detailplaneering   AEGUNUD
Koostamine algatatud Juuru Vallavolikogu 26.01.2006 otsusega nr 21

 

 Juuru alevikus Side tn 4 asuva kinnistu detailplaneering 
Koostamine algatatud Juuru Vallavalitsuse 27.09.2006 korraldusega nr 271
Vastu võetud ja avalikustatud Juuru Vallavalitsuse 08.05.2007 korraldusega nr 151
Kehtestatud Juuru Vallavalitsuse 26.06.2007 korraldusega nr 210

 

 Atla külas asuva Eero katastriüksuse detailplaneering 
Koostamine algatatud Juuru Vallavolikogu 19.10.2006 otsusega nr 72
Kehtetu Juuru Vallavolikogu 27.09.2012 otsusega nr 145

 

 Lõiuse külas asuva Toomase kinnistu detailplaneering   AEGUNUD
Koostamine algatatud Juuru Vallavolikogu 21.12.2006 otsusega nr 78
Vallavolikogu 21.12.2006 otsus nr 78 tühistatud 17.05.2007 otsusega nr 101
Koostamine algatatud Juuru Vallavalitsuse 22.05.2007 korraldusega nr 169

 

 Atla külas asuva Kooli kinnistu detailplaneering
Koostamine algatatud Juuru Vallavolikogu 21.12.2006 otsusega nr 79
Kehtetu Juuru Vallavolikogu 27.09.2012 otsusega nr 145

 

• Järlepa külas asuvate Sarapuu ja Kuslapuu kinnistu liitmise detailplaneering
Koostamine algatatud Juuru Vallavolikogu 07.02.2007 otsusega nr 88
Lähteülesanded kinnitatud Juuru Vallavalitsuse 15.02.2007 korraldusega nr 45
Kehtetu Juuru Vallavolikogu 27.09.2012 otsusega nr 145

 

• Atla külas asuva Kuusemetsa kinnistu detailplaneering   AEGUNUD
Koostamine algatatud Juuru Vallavolikogu 07.02.2007 otsusega nr 89
Lähteülesanded kinnitatud Juuru Vallavalitsuse 15.02.2007 korraldusega nr 44

 

• Atla külas asuvate Sepa ja Uue-Jaagu kinnistute detailplaneering
Koostamine algatatud Juuru Vallavolikogu 17.05.2007 otsusega nr 98 ja otsusega nr 99
Lähteseisukohad kinnitatud Juuru Vallavalitsuse 12.06.2007 korraldusega nr 182
Eskiislahendusele seisukoht antud ja avalik arutelu korraldatud Juuru Vallavalitsuse 27.11.2007 korraldusega nr 392
Eskiisi avaliku arutelu tulemused läbi arutatud ja seisukoht antud Juuru Vallavalitsuse 22.01.2008 korraldusega nr 21
Planeeringuala laiendatud Juuru Vallavolikogu 20.03.2008 otsusega nr 132
Läbi vaadatud Juuru Vallavalitsuse 29.04.2008 korraldusega nr 115
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne läbi vaadatud Juuru Vallavalitsuse 29.04.2008 korraldusega nr 116
Maavanemale läbivaatamiseks suunatud Juuru Vallavalitsuse 02.12.2008 korraldusega nr 309
Vastu võetud ja avalikustatud Juuru Vallavolikogu 18.12.2008 otsusega nr 171
Esitatud maavanemale järelevalve teostamiseks Juuru Vallavalitsuse 27.01.2009 korraldusega nr 21
Arendusprojekti hetkeseis 07.04.2010
Kehtestatud Juuru Vallavolikogu 23.04.2009 otsusega nr 181

 

• Juuru alevikus asuva Side tn 18 kinnistu detailplaneering
Koostamine algatatud Juuru Vallavolikogu 17.05.2007 otsusega nr 100
Koostamise algatamisest loobutud Juuru Vallavolikogu 20.11.2008 otsusega nr 165

 

• Juuru alevikus asuva Kadaka kinnistu detailplaneering   AEGUNUD
Koostamine algatatud Juuru Vallavalitsuse 22.05.2007 korraldusega nr 170
Vallavalitsuse 22.05.2007 korraldus muudetud 13.09.2007 korraldusega nr 283
Lähteseisukohad kinnitatud Juuru Vallavalitsuse 29.04.2008 korraldusega nr 114

 

• Mahtra külas asuva Mäe kinnistu detailplaneering   AEGUNUD
Koostamine algatatud Juuru Vallavalitsuse 22.05.2007 korraldusega nr 171

 

Atla külas asuva Kuusemäe kinnistu detailplaneering   AEGUNUD
Koostamine algatatud Juuru Vallavalitsuse 22.05.2007 korraldusega nr 172

 

• Järlepa küla keskasula alade detailplaneering
Koostamine algatatud Juuru Vallavolikogu 21.06.2007 otsusega nr 108
Vallavolikogu 21.06.2007 otsus nr 108 tunnistatud kehtetuks 17.04.2008 otsusega nr 141

 

• Juuru alevikus asuva Metsanurga kinnistu detailplaneering
Koostamine algatatud Juuru Vallavalitsuse 13.09.2007 korraldusega nr 284
Vastu võetud ja avalikule väljapanekule suunatud Juuru Vallavalitsuse 17.06.2008 korraldusega nr 164 (tunnistatud kehtetuks 23.09.2008 korraldusega nr 252)
Vastu võetud ja avalikule väljapanekule suunatud Juuru Vallavalitsuse 23.09.2008 korraldusega nr 252
Kehtestatud Juuru Vallavolikogu 22.01.2009 otsusega nr 174

 

• Juuru alevikus asuva Kangru kinnistu maa-ala detailplaneering
Koostamine algatatud Juuru Vallavolikogu 20.03.2008 otsusega nr 131
Lähteülesanne kinnitatud Juuru Vallavalitsuse 25.03.2008 korraldusega nr 82
Kehtetu Juuru Vallavolikogu 27.09.2012 otsusega nr 145

 

• Järlepa keskuse detailplaneering
Koostamine algatatud Juuru Vallavolikogu 17.04.2008 otsusega nr 141
Lähteülesanne kinnitatud Juuru Vallavalitsuse 13.05.2008 korraldusega nr 125
Keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata jäetud Juuru Vallavalitsuse 20.05.2008 korraldusega nr 130
Läbi vaadatud Juuru Vallavalitsuse 11.11.2008 korraldusega nr 275
Esitatud maavanemale järelevalve teostamiseks Juuru Vallavalituse 17.02.2009 korraldusega nr 43
Kehtestatud Juuru Vallavolikogu 25.11.2010 otsusega nr 79
Detailplaneeringu osa kehtetuks tunnistamine Juuru Vallavolikogu 27.06.2013 korraldusega nr 170

 

• Juuru alevikus asuva Meie Kodu maaüksuse detailplaneering
Koostamine algatatud Juuru Vallavolikogu 19.06.2008 otsusega nr 150
Lähteseisukohad kinnitatud Juuru Vallavalitsuse 08.07.2008 korraldusega nr 183
Vastu võetud ja avalikustatud Juuru Vallavolikogu 18.06.2009 otsusega nr 198
Kehtestatud Juuru Vallavolikogu 15.10.2009 otsusega nr 208
Osaliselt kehtetuks tunnistatud Juuru Vallavalitsuse 10.01.2017 korraldusega nr 12

 

• Juuru kultuuri- ja spordipargi detailplaneering
Koostamine algatatud ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest loobutud Juuru Vallavolikogu 20.11.2008 otsusega nr 164
Vastu võetud ja avalikustatud Juuru Vallavolikogu 15.10.2009 otsusega nr 207
Põhijoonis, seletuskiri
Kehtestatud Juuru Vallavolikogu 17.12.2009 otsusega nr 25

 

• Juuru alevikus asuva Köstri kinnistu detailplaneering
Koostamine algatatud Juuru Vallavolikogu 19.03.2009 otsusega nr 179
Lähteülesanne kinnitatud Juuru Vallavalitsuse 31.03.2009 korraldusega nr 89
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine Juuru Vallavalitsuse 13.09.2011 korraldusega nr 285
Kehtestatud Juuru Vallavalitsuse 30.11.2011 korraldusega nr 322

 

• Juuru alevikus asuva Juuru mõisa katastriüksuse detailplaneering
Detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine Juuru Vallavalitsuse 09.04.2010 korraldusega nr 110
Detailplaneeringu ala laiendamine Juuru Vallavalitsuse 13.07.2010 korraldusega nr 209
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine Juuru Vallavalitsuse 20.07.2010 korraldusega nr 224
Kehtestatud Juuru Vallavalitsuse 16.08.2010 korraldusega nr 236

 

• Härgla külas asuva Lageda kinnistu detailplaneering
Detailplaneeringu koostamise algatamine Juuru Vallavalitsuse 22.05.2007 korraldusega nr 171
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine Juuru Vallavalitsuse 31.07.2009 korraldusega nr 314
Kehtestatud Juuru Vallavalitsuse 08.09.2009 korraldusega nr 385

 

• Juuru alevikus asuva Metsanurga kinnistu detailplaneering
Detailplaneeringu koostamise algatamine Juuru Vallavalitsuse 13.09.2007 korraldusega nr 284
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine Juuru Vallavalitsuse 23.09.2008 korraldusega nr 252
Kehtestatud Juuru Vallavolikogu 22.01.2009 otsusega nr 174

 

• Lõiuse külas asuva Möldre kinnistu detailplaneering
Detailplaneeringu algatamine Juuru Vallavolikogu 22.09.2011 otsusega nr 110
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine Juuru Vallavolikogu 26.04.2012 otsusega nr 132

 

• Juuru alevikus asuva Kirikla kinnistu detailplaneering
Detailplaneeringu algatamine Juuru Vallavolikogu 24.11.2011 otsusega nr 116
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine Juuru Vallavalitsuse 23.10.2012 otsusega nr 152
Kehtestatud Juuru Vallavolikogu 28.02.2013 otsusega nr 157

 

• Järlepa külas asuva Tuuleveski kinnistu detailplaneering
Detailplaneeringu algatamine Juuru Vallavolikogu 22.03.2012 otsusega nr 130
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine Juuru Vallavalitsuse 20.12.2012 otsusega nr 155
Kehtestatud Juuru Vallavolikogu 28.03.2013 otsusega nr 159

 

• Pirgu külas asuva Ülejõe kinnistu detailplaneering
Detailplaneeringu algatamine Juuru Vallavolikogu 25.04.2013 otsusega nr 161
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine Juuru Vallavolikogu 23.01.2014 otsusega nr 23
Kehtestatud Juuru Vallavolikogu 24.04.2014 otsusega nr 26

 

• Pirgu külas asuva Sillaotsa kinnistu detailplaneering
Detailplaneeringu algatamine Juuru Vallavolikogu 26.03.2016 otsusega nr 65