« Tagasi

Kohila Vallavalitsus võtab tööle haridusnõuniku

Ametikoha põhiülesanded:
• Osalemine valla haridusvaldkonna arengudokumentide ja eelarve koostamisel.
• Haridusvaldkonda puudutavate dokumentide projektide ja õigusaktide eelnõude väljatöötamine.
• Valla haridusasutuste nõustamine, juhendamine ja nende üle järelevalve teostamine.
• Osalemine vallavolikogu hariduskomisjoni tegevuses.
• Vallavalitsuse esindamine haridusasutuste hoolekogudes.
• Hariduslike projektide juhtimine või neis osalemine, rahastuste saamiseks taotluste esitamine,
toetus- ja soovituskirjade kirjutamine.
• Osalemine maakondlikel ja vabariiklikel haridusalastel nõupidamistel ja seminaridel.
• Haridusvaldkonnaga seotud erasektori ja vabaühendustega koostöö tegemine.
• Vallas täiskasvanuõppeks võimaluste loomine ja tegevuse koordineerimine.
• Valla koolikohustuslike laste koolikohustuse täitmise üle arvestuse pidamise kontroll.
• Lasteaiaregistri pidamine ja lasteaiakohtade jagamise korraldamine.
• Erivajadustega laste ja nende vanemate nõustamine ja õpetamise korraldamine.
• Vallavalitsuse töötajate täienduskoolituse korraldamine.
• Haridusasutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi korraldamine ja
läbiviimine.
• Oma töövaldkonnas avalduste, ettepanekute ja kaebuste lahendamine.

Nõudmised kandidaadile:
• kõrgharidus
• vastamine avaliku teenistuse seaduses ametnikule kehtestatud nõuetele
• hea arvuti kasutamise oskus (Word, Excel, PowerPoint)
• eesti keele oskus väga hea, ühe võõrkeele hea ja ühe võõrkeele rahuldav oskus ametialase
sõnavara valdamisega (soovitavalt inglise ja vene keel)
• üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist.

Töö eeldab head suhtlemisoskust, koostöövalmidust, algatusvõimet ja pingetaluvust. Kasuks
tuleb B-kategooria juhilubade olemasolu ja varasem sarnane töökogemus.

Omalt poolt pakume võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd, head töökeskkonda ning
sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda.

Lisainfo: vallavanem Heiki Hepner, tel 489 4761, e-post heiki.hepner@kohila.ee.

Avalduse ja CV palume saata 5. aprilliks 2017 e-postiga aadressil vallavalitsus@kohila.ee või kirjaga aadressil Vabaduse 1, Kohila, 79804 Raplamaa. Avalduses palume näidata võimalik tööle asumise aeg ja palgasoov.