« Tagasi

Rapla maakonnaplaneeringu avalikustamine

Rapla Maavalitsus teatab, et Rapla maakonnaplaneering aastani 2030+ (seletuskiri ja 3 kaarti) ja keskonnamõju strateegilise hindamise – KSH – eelnõu on Rapla maavanema korraldusel vastu võetud ja avalikustamisel.

Materjalidega saab tutvuda kuni 12. aprillini Rapla Riigimaja (Tallinna mnt 14) fuajees ja Rapla Maavalitsuse koduleheküljel: http://rapla.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering.

Ootame teie ettepanekuid ja arvamusi ning teid avalikule arutelule, mis toimub 12. aprillil 2017 kell 11.00 Rapla Riigimaja suures saalis.

Olulisemad teemad, mida planeeringus ja KSH-s käsitletakse, on asustuse paiknemine, teenuste kättesaadavus ja transpordiühendused, ettevõtlus ja tootmine; looduskeskkonna väärtused, sh väärtuslikud maastikud ja roheline võrgustik; tehniline taristu, kus suur tähtsus on nii rahvusvahelistel kui ka riigi- ja maakonnasisestel ühendusteedel, sadamatel ning turismiettevõtlust toetaval lennuväljal. Teemade kaupa on seatud tingimused maakonna ja erinevate piirkondade ruumiliseks planeerimiseks ja arendustegevuste kavandamiseks. Planeeringust peab lähtuma kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisel.