« Tagasi

Projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus

Juuru Vallavalitsus algatas Juuru aleviku Farmi katastriüksusele (24005:002:0047) teraviljakuivati rajamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse.

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 14¹ lõike 4¹ kohaselt kehtivad ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste õigusaktid kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse vastavate õigusaktide kehtestamiseni selle kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil, kus need valdade ühinemiseni kehtisid.

"Juuru valla üldplaneeringu" kohaselt kehtib nimetatud maaüksusel detailplaneeringu koostamise kohustus.

Planeerimisseaduse kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Vastavalt ehitusseadustikule antakse projekteerimistingimused avatud menetluse korras. Dokumendid: projekteerimistingimuste eelnõu, asendiplaan, vaade 1, vaade 2.

Avalik väljapanek kestab kuni 16. novembrini 2017. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid kirjalikult e-kirjaga aadressil juuru@juuru.ee ajavahemikul 02.–16.11.2017.