« Tagasi

Kohila Vallavalitsus pakub tööd sotsiaaltöö spetsialistile ja noortekeskuse juhatajale

Kohila Vallavalitsus pakub tööd SOTSIAALTÖÖ SPETSIALISTILE

Tööülesanded:
• Toimetulekutoetuse, vajaduspõhise peretoetuse ning valla sotsiaaltoetuste taotluste menetlemine ja vormistamine.
• Nõustamine sotsiaalhoolekandealastes küsimustes.
• Abivajava kliendi vajaduste hindamine ning abistamiseks sobivate meetmete väljapakkumine.
• Koostöövõrgustiku loomine sotsiaalhoolekande eri tasandite ja asutustega.
• Sotsiaalvaldkonna arengutegevustes osalemine.
• Valla eestkostel olevate lastega seonduvate küsimuste lahendamine, eestkostega seotud toimingute tegemine ning vastava dokumentatsiooni ja aruandluse koostamine.
• Puudega inimese sõiduki parkimiskaartide väljastamine.
• Humanitaarabi jagamise korraldamisest osa võtmine.
• Sotsiaaltranspordi koordineerimine.
• Sotsiaalnõuniku poolt antud ühekordsete ülesannete täitmine.

Nõudmised kandidaadile:
• vastavus avaliku teenistuse seaduses ja sotsiaalhoolekandeseaduses sätestatud nõuetele;
• erialane kõrgharidus;
• hea arvuti kasutamise oskus (Word, Excel, Outlook jms);
• teenistusülesannete täitmisega seonduvate seaduste tundmine ning üldised teadmised riigi- ja
omavalitsussüsteemist.

Töö eeldab:
• head suhtlemisoskust;
• koostöövalmidust;
• algatusvõimet;
• pingetaluvust.

Kasuks tuleb:
• B-kategooria juhilubade olemasolu;
• ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega (soovitavalt vene keel);
• eelnev töökogemus sotsiaaltöö alal;

Omalt poolt pakume:
• võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd;
• head töökeskkonda;
• sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda.

CV ja motivatsioonikiri palume saata hiljemalt 30. novembril aadressil vallavalitsus@kohila.ee.

Kirjas palun näidata võimalik tööle asumise aeg ja palgasoov.

Lisainfo: Väino Maasalu, sotsiaalnõunik, e-post: vaino.maasalu@kohila.ee, tel: 5556 0086.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Kohila Vallavalitsus võtab tööle KOHILA AVATUD NOORTEKESKUSE JUHATAJA

Ametikoha põhiülesanded:
• avatud noortekeskuse töö arendamine ja koordineerimine;
• asutuse esindamine ja koostöö tegemine teiste organisatsioonidega;
• osalemine noorsootöö eelarve projekti koostamisel ja eelarvega noorsootööle eraldatud
vahendite sihipärase kasutamise jälgimine;
• koostöö tegemine teiste laste- ja noorte organisatsioonidega;
• keskuste töö korraldamiseks lisavõimaluste ja vahendite otsimine nii kohalikest-, riigi-, kui ka
rahvusvahelistest programmidest ja projektidest;
• võimaluste loomine noorte vaba aja sisustamiseks;
• osalemine laste- ja noortelaagrite ning malevate läbiviimises.

Nõudmised kandidaadile:
• kõrgharidus, soovitavalt noorsootöö, kasvatusteaduse või sotsiaaltöö erialal (võib olla
omandamisel);
• oskus töötada loovalt, iseseisvalt ja initsiatiivikalt;
• korrektne suhtlemis- ja väljendusoskus, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada nii kirjalikult kui kõnes;
• valmisolek töötada õhtustel aegadel ja vajadusel ka nädalavahetustel;
• orienteerumine tööks vajalikes riigi ja Kohila valla õigusaktides;
• soovitatav on projektikirjutamise ja -juhtimise kogemus;
• orienteerumine asjaajamise alustes;
• arvuti kasutamise oskus;
• väga hea eesti keele oskus, võõrkeele oskus.

Töö eeldab:
• head suhtlemisoskust;
• koostöövalmidust;
• algatusvõimet;
• pingetaluvust.

Kasuks tuleb:
• B-kategooria juhilubade olemasolu;
• eelnev töökogemus.

Omalt poolt pakume:
• võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd;
• head töökeskkonda;
• sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda.

Avaldus ja CV palume saata 14. detsembriks 2017 aadressil vallavalitsus@kohila.ee või Vabaduse 1, Kohila, 79804 Raplamaa.

Lisainfo: haridusnõunik Meeri Ehandi, telefon: 4894791, e-post: meeri.ehandi@kohila.ee.