Ühistegevusega seonduvad blanketid

Ühistegevuse reservi käsutamise kord
Rahalise toetuse taotlus ühistegevuse korraldamiseks .pdf, .doc

Juuru valla haldusterritooriumil avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded
Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus .pdf .docx .odt

Müügipileti hinna kehtestamine

Kehtiv määrus leitav Riigi Teatajast.

Juuru vallas noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord


Kehtiv määrus leitav Riigi Teatajast.

Avaldused seoses kooliga
 

Avaldus koolitoetuse saamiseks lapse koolimineku esimesel aastal .pdf
Väljaspool Juuru valda gümnaasiumis käivate õpilaste sõidukulude kompenseerimine.

Avaldused seoses huvikooliga
 

Avaldus õppetasu maksmisest vabastamiseks E. Vilde nim. Juuru Gümnaasiumi huvikoolis .pdf, .doc

Avaldused seoses lasteaiaga
 

Avaldus lasteaiakoha saamiseks lasteaias .pdf .doc
Juuru valla koolieelses lasteasutuses koha kasutamise leping .pdf
Avaldus lapse kohamaksu kompenseerimiseks lasteaias .pdf
Lapsehoiuteenuse toetuse taotlus .pdf