Juuru Hooldekodu kodukord hoolealustele
 

Käesolevaga määratakse kindlaks Juuru Hooldekodus eakatele, puuetega inimestele või ajutist hooldust vajavate isikutele (edaspidi hoolealuste) hooldekodus viibimise kord.

 

Hoolekodusse vastuvõtmine


Vajalikud dokumendid hooldekodusse elama asumiseks võetakse vastu juhataja poolt ja säilitatakse hoolealuse isiklikus kaustas.

Leping omavalitsuse ja/või hoolealusega ülalpidamiskulude tasumise kohta säilitatakse hooldekodus.

Hoolealune tasub hooldusel viibimise aja eest lepingus sätestatud tasu igakuiselt.

Hoolealusel on õigus voodikohale ajaks, mis on kindlaks määratud tema, seadusliku esindaja, omavalitsuse ja hooldekodu juhataja vahel sõlmitud lepingus.

Hooldekodus viibimise ajal on hoolealusel ööpäevaringne hooldus, toitlustamine, pesemine ja pesupesemisteenus.

Hoolealuse paigutamine tuppa toimub hooldekodu vastutava töötaja poolt vastavalt hoolealuse tervislikule seisundile/erivajadusele, eale ja olemasolevatele võimalustele.

Uute hoolealuste vastuvõtt hooldekodusse toimub vastavalt kokkuleppel juhatajaga.

 

Päevaplaan
 

06.00-09.00 äratus; hommikused hügieenitoimingud
09.00-09.30 hommikusöök
09.30-13.00 vaba aeg, teleri vaatamine, jalutamine õues
13.00-13.30 lõunasöök
13.30-16.30 puhketund; vaba aeg
16.30-18.00 telerivaatamine; õhtused protseduurid
18.00-18.30 õhtusöök
18.30-20.00 vaba aeg
20.00-22.00 õhtused hügieenitoimingud; magama minek
22.00-06.00 öörahu


Parim aeg hoolealuste külastamiseks on tööpäevadel kell 14.00-18.00 ja puhkepäevadel kell10.00-18.00.

 

Hoolealuste õigused
 

Hoolealustel on õigus:

• pöörduda küsimuste, kaebuste ja ettepanekutega hooldekodu juhataja poole abi saamiseks või küsimuste lahendamiseks;

• kasutada isiklikke riideid ja kaasatoodud esemeid (televiisor/digiboks, raadio, kell, pildid). Soovitav on koostada kaasatoodud esemetest nimekiri, millele annab allkirja tutvumise kohta ka maja hooldusõde (-õed). Hooldekodul on õigus keelduda mittesobivatest asjadest (nt. mööbel);

• kutsuda enda juurde vabal ajal külalisi;

• saada abi toimingutes, millega ise ei tule toime kas teadmiste, oskuste, jõuvarude puudumise ja tervisliku seisundi tõttu;

• olla koheldud väärikuse, lugupidamise ja viisakusega.


Tervise taastumisel ja kõrvalise abi vajaduse äralangemisel võib hoolealune (seadusliku esindaja nõusolekul) hooldekodust lahkuda ja asuda endise elu juurde.

 

Hoolealuste kohustused
 

Hoolealused on kohustatud:
• hoidma ja austama puhtust ning korda, suhtuma lugupidavalt ja heatahtlikult personali ning toakaaslastesse;
• asjade või esemete kadumisel teavitama sellest koheselt maja hooldajat või mõnele teisele hooldekodu töötajale;
• hoidma ja kasutama säästlikult hooldekodu vara, ruume, sisseseadeid, kasutamiseks antud varustust, riideid ja muid esemeid. Nende tahtlik rikkumine, omastamine, hooldekodust väljaviimine või müümine on keelatud;
• suitsetama ainult selleks ettenähtud kohas (õues);
• hoiduma tegudest, mis kahjustavad hooldekodu mainet;
• täitma kõiki oma maja hooldajate ning hooldekodu juhataja seaduslikke korraldusi;
• öörahu algab kell 22.00 kuni 6.00 Selleks ajaks on kõik oma tubades.

 

Hooldekodus on keelatud:
 

• lärmakas käitumine, ropendamine, füüsiline vägivald teiste suhtes ning teised tegevused, mis rikuvad hooldekodu ruumides rahu ja korda;

• teistesse tubadesse sisenemine ning koosviibimiste korraldamine öörahu ajal;
• üleriietes ning jalatsitega voodis lamamine;
• suitsetamine tubades või teistes selleks mitte ettenähtud kohtades;
• alkohoolsete jookide või narkootiliste ainete hooldekodusse sissetoomine, levitamine, hoidmine ja tarvitamine. Hooldekodu juhatajal on õigus sissetoodud joogid või ained konfiskeerida ja hävitada, mille kohta koostatakse kirjalik akt, millele kirjutavad alla hooldekodu töötaja ja hoolealune;
• joobesolekus hooldekodus viibimine;
• hoida toas kergesti riknevaid toiduaineid. Toidupakile kirjutatakse peale nimi ja kuupäev ning astetakse külmkappi. Säilitusaja ületanud toidud hävitatakse. Hooldaja viib külmkappi ja toob sealt toidu neile, kes ise ei saa liikuda.
• tubades pesu pesemine ja kuivatamine, riiete asetamine aknalaudadele, radiaatoritele, nende kuhjamine voodisse jne.
• hasartmängude mängimine raha ja esemete peale;
• raha ja esemete laenamine teistele hoolealustele ja töötajatele või teistelt hoolealustelt ja töötajatelt. Hooldekodu ei vastuta laenutehingute tagajärgede eest;
• hoida tubades koduloomi;
• lahkuda hooldekodust ilma teatamata.

 

Hooldekodust lahkumine
 

Hooldekodust lahkumine toimub hoolealuse või tema seadusliku esindaja avalduse ja hooldamislepingu lõpetamise alusel.

Hoolealusel on õigus lahkuda (kirjutada avaldus) lühemaks ajaks 2-4 päeva hooldekodust, informeerides sellest hooldekodu juhatajat. Mõjuvatel põhjustel võib ka kauemaks lahkuda, äraolekul tuleb tasuda kohatasu ka äraoldud päevade eest.

Äraolekuaja jooksul ei kanna hooldekodu vastutust hoolealuse eest.

Lahkumisel antakse hoolealusele tagasi tema isiklikud esemed (dokumendid, televiisor, raadio jne).

 

Vastutus
 

Kodukorras sätestatud kohustuste täitmise eest vastutab hoolealune isiklikult. Hooldustöötajad vastutavad kodukorrast kinnipidamise eest oma tööloleku ajal.

Kodukorra teadlikul rikkumisel hoolealuse poolt rakendab hooldekodu juhataja järgmisi mõjutusvahendeid:
• suuline märkus;
• juhataja käskkirjaga noomitus;
• juhataja käskkirjaga noomitus koos hoolealuse ülalpidamislepingu lõpetamise hoiatusega, millest informeeritakse vastava omavalitsuse sotsiaaltöötajat;
• hooldekodust väljakirjutamine.