Koha taotlemine

 

Koha taotlemiseks esitab hooldusvajadusega isik või tema esindaja hooldekodu juhatajale kirjaliku avalduse. Kui taotleja ei ole oma tervisliku seisundi tõttu võimeline avaldust esitama, võivad erandjuhul avalduse esitada perearst, hooldustöötaja, seadusjärgne ülalpidaja või muu isik, kes on taotlejaga lähedalt seotud.

Avalduses peab isik kinnitama kinnis- ja vallavara ning seadus- või lepingujärgsete ülalpidajate olemasolu või nende puudumist. Avalduses näidatakse seadus- või lepingujärgsete ülalpidajate isiku- ja kontaktandmed ning informatsioon nende ja nende perekonnaliikmete sissetulekute kohta.

Avalduse menetlemisel võidakse avalduse esitajalt nõuda täiendavaid dokumente või informatsiooni.

Esmajärjekorras kuuluvad hoolekandeasutusse paigutamisele:

• Juuru valla elanike registrisse kantud isikud;
• isikud kellel puuduvad seadus- või lepingujärgsed ülalpidajad;
• isikud, kes viibivad haiglas, aga ei vaja enam haiglaravi vaid ööpäevaringset hooldust, kõrvalabi ja järelevalvet ning nende hooldamine kodustes tingimustes ei ole võimalik.

Hoolekandeasutusse paigutamise otsustab hooldekodu juhataja ühe kuu jooksul avalduse esitamisest.

 

Vajalikud dokumendid


• isiku või tema esindaja sooviavaldus;
• kehtiv isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass);
• arstitõend tervisliku seisundi kohta (kopsuröntgen, väljavõtted haiglast/perearstilt);
• sotsiaaltoetuse saamise korral AEK-i otsus puude määramise kohta;
• garantiikiri, kui tasumisel osaleb omavalitsus;
• leping (sõlmitakse kohapeal).

 

Õigusaktid

 

Hoolekandeasutusse paigutamise ja hoolduse eest tasumise tingimused ja kord
Juuru Hooldekodu tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine alates 1.02.2013
Sotsiaalhoolekande seadus

Juuru Hooldekodu põhimäärus