Põllumajandusministri määrus: Lemmikloomade pidamise nõuded

Riigikogu seadus: Loomakaitseseadus

Riigikogu seadus: Loomatauditõrje seadus

 

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

 

Kehtestatud: Juuru Vallavolikogu 26. septembri 2002. a määrusega nr 44 "Koerte ja kasside pidamise eeskiri".
Muudetud: Juuru Vallavolikogu 30. juuni 2011. a määrusega nr 44.

____________________________________

1. Käesolevate eeskirjade nõuded laienevad kõigile isikutele, kellel on koeri ja kasse.

2. Koerte ja kasside pidamisel tuleb lähtuda Eesti Vabariigi Loomakaitseseadusest ja käesolevast eeskirjast.

3. Koerte ja kasside omanikud on kohustatud nende pidamisel järgima sanitaar-hügieeni nõudeid, mitte laskma koertel ja kassidel reostada avalikke kohti ning tagama inimeste ohutuse. Koerte ja kasside pidamisel on keelatud looma vigastamine, hülgamine omaniku poolt, piinamine, jätmine abitusse seisundisse ning koerte ja kasside normaalseks eluks vajalikke tingimuste tagamata jätmine.

31. Koerte või kasside pidamine ei tohi häirida avalikku korda ja teiste isikute rahu

4. Perekonna kohta on lubatud pidada üht täiskasvanud koera või kassi, välja arvatud registreeritud teenistus- ja jahikoerad ning koerteklubides arvel olevad koerad. Individuaalelamutes on lubatud pidada rohkem kui ühte koera või kassi, kui on tagatud nende järelvalve.

5. Koeri on lubatud pidada kinnistes ruumides, isoleeritud territooriumil või ketis.

6. Koerte ja kasside omanikud on kohustatud:

6.1 viima igal aastal koerad või kassid taudivastasele vaktsineerimisele vastavalt veterinaartalituse eeskirjadele;
6.2 kandma vaktsineerimise seotud kulud
6.3 teatama koera või kassi teadmata põhjusel haigestumise või lõpmisest veterinaartalitusele;
6.4 teatama viivitamatult tervisekaitsetalitusele ja veterinaartalitusele kui koer või kass on hammustanud inimest või looma;
6.5 eraterritooriumil või kinnise territooriumi sissepääsu juures (ukse või värava külge kinnitatult), paigaldama hoiatussildi koera olemasolust antud territooriumil;
6.5 koerte või kasside ühissõidukis vedamisel peetakse kinni vastavas ühissõidukis kehtivatest eeskirjadest, samuti tagama kaassõitja ohutuse (koerad peavad olema lühikese keti otsas ja vajadusel varustatud suukorviga, kassid kinnises korvis või kastis);
6.6 laskma oma koera omapead jooksma ainult enda juuresolekul tühermaale. Inimeste lähenemisel kutsuma koera enda juurde ja panema rihma otsa;
6.7 koera viimisel hoovi või tänavale hoidma teda rihma otsas (vajaduse korral ka varustatud suukorviga) tagades avalikes kohtades kaaskodanike ohutuse.

7. Koerte ja kasside omanikel on keelatud:

7.1 võtta koeri või kasse kaasa kauplustesse, toitlustusasutustesse, spordi- ja lastemänguväljakutele;
7.2 jätta koeri või kasse trepikodadesse ja keldritesse ilma järelvalveta;
7.3 lasta koertel või kassidel reostada trepikodasid, rõdusid ja lodžasid, hoove, tänavaid ja muid üldkasutatavaid kohti. Kui koerad või kassid on seda teinud, on loomade omanik kohustatud reostuse koristama;
7.4 ujutada koera inimeste suplemiseks ettenähtud kohtades;
7.5 hirmutada oma koeraga teisi inimesi;

8. Kõik järelvalveta koerad või kassid, kelle pidamisel on eiratud käesolevaid eeskirju, loetakse hulkuvaks ning kuuluvad püüdmisele

9. Püütud koeri ja kasse hoitakse püüdmisega tegelevas ettevõttes 10 päeva. Omanikul on õigus oma looma tagasi saada, tasudes püüdmis- ja ülalpidamiskulud.

10. Käesolevate eekirjade rikkujatele kohaldatakse karistusseadustiku (RT I 2001, 61, 364) üldosa ja väärteomenetluse seadustiku (RT I 2002, 50, 313) sätteid .

11. Käesolevate eeskirjade kohtuvälised menetlejad on Juuru Vallavalitsus ja politseiprefektuur.

12.Kui hoiatustrahvi või rahatrahvi määranud kohtuväline menetleja on Juuru Vallavalitsus, kantakse käesolevate eeskirjade sätestatud väärtegude eest määratud hoiatustrahv ja rahatrahv Juuru Vallavalitsuse eelarvesse

Koerte ja kasside pidamise eeskirjade rikkumise eest – karistatakse kuni 100 trahviühiku suuruse rahatrahviga. Sama teo eest, kui see põhjustas varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse, – karistatakse kuni 200 trahviühiku suuruse rahatrahviga.
____________________________________

Rahatrahvi trahviühiku suurus on kehtestatud karistusseadustiku § 47 lõikes 1.

Koerte ja kasside pidamise eeskirjade rikkumise eest määratava rahatrahvi suurus on kehtestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvis 66³.