21.10.16


Puudega inimese sõiduki parkimiskaart


... on ette nähtud isikule, kellele Sotsiaalkindlustusamet on määranud keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastava liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde. Kui puue tuvastatakse, siis tehakse otsus, kus fikseeritakse see, kui pikaks ajaks on puue tuvastatud. Ajutise kõrvalekalde kohta annab teatise pere- või eriarst. Kui tegemist on ajutise liikumisfunktsiooni kõrvalekaldega, on lisatud täiendav kriteerium, mille kohaselt peab kaasnema vajadus kasutada liikumist abistavat tehnilist abivahendit (nt kargud, käimisraam, ratastool jne).

Parkimiskaart antakse välja taotluse alusel isikule, kellel esineb:
- keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumisfunktsioonihäire;
- keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav nägemisfunktsiooni kõrvalekalle;
- ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise või ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Parkimiskaardi väljastab Juuru Vallavalitsuse sotsiaal- ja lastekaitsespetsialist.

Parkimiskaardi taotlemiseks on vajalik esitada vormikohane avaldus, 3x4 cm dokumendifoto ja alltoodud dokumendid:
- SKA (Sotsiaalkindlustusameti) poolt väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus;
- pere- või eriarsti poolt väljastatud vabas vormis tõendi, mis tõendab, et isikul esineb liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle, juhul kui SKA väljastatud otsusel puudub märge, et puude raskusastme määramise aluseks on kas liikumisfunktsiooni või nägemisfunktsiooni häire.

Ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde korral antakse parkimiskaart välja funktsiooni kõrvalekalde tõenäolise möödumise perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 6 kuuks. Ajutise parkimiskaardi tähtaega pikendatakse täiendavaks 6 kuuks üksnes pere- või eriarstitõendi alusel.

Oluline on teada, et parkimiskaart väljastatakse õigustatud isikule, mitte sõidukile ja seega on parkimiskaardi taotlemine, väljaandmine ja selle kasutamine isikupõhine ning lubatud ainult juhul kui tegemist on parkimiskaardi saanud isiku sõitude ja parkimisega. Andes parkimiskaardi kasutamiseks mitteõigustatud isikule või kui puudega inimest teenindav juht ei kasuta seda sihipäraselt, tunnistatakse kaart kehtetuks. Kaardi koopia kasutamine ei anna erisoodustusi ja on võrdne kaardita parkimisega koos sellega kaasnevate sanktsioonidega! Kui kaart kaotatakse või varastatakse tuleb sellest teatada koheselt parkimiskaardi väljaandjale – kaart tunnistatakse kehtetuks ning uus kaart tuleb taotleda uuesti, samadel alustel.


Allikas: EPIKoda


Parkimiskaardi avaldus: pdf, doc

 

Toimetaja: ANU LILLEMÄGI