21.10.16


Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine


Euroopa Sotsiaalfondi 2014–2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" raames elluviidava projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine" tegevus „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine".

Eesmärk: arendada ja pakkuda raske ja sügava puudega lastele suunatud tugiteenuseid – lapsehoid, tugiisik ning toetava teenusena transporti – nii et teenused oleksid kättesaadavad kõigile, kelle teenusevajadus on hinnatud kas kohaliku omavalitsusüksuse lastekaitse/sotsiaaltöö spetsialisti poolt (eeldab juhtumiplaani olemasolu STAR-is) või teenuste vajadus on kirjas rehabilitatsiooniplaanis. Seejuures on oluline vähendada vanemate hoolduskoormust ja takistusi tööhõives osalemisel.

Sihtgrupp: raske ja sügava puudega 0–17 (k.a) aastased lapsed.

Rahastus: ESF perioodiks 2014–2020 on „Puudega laste tugiteenuste arendamiseks ja pakkumiseks" arvestatud 31 974 592 eurot ja riiklik kaasfinantseering 5 642 575 eurot, mis teeb kokku 37 617 168 eurot.

Kestus: 01.09.2014–31.12.2020.

Tegevused: projekti raames arendatakse ja pakutakse lapsehoiu- ja tugiisiku teenust ning toetava teenusena transporti suure hooldusvajadusega raske ja sügava puudega 0–17-aastastele lastele (Lastekaitseseaduse § 3 lg 2 sätestab lapseealiseks alla 18-aastase isiku).

Puudega laste tugiteenuste õigeaegne, asjakohane ja kvaliteetne kättesaadavus ei ole kõikjal Eestis praegu ühtlaselt tagatud, kuna teenuste korraldajateks on üldjuhul kohalikud omavalitsusüksused, kelle võimekus on piirkonniti erinev. Seega on oluline tugisüsteemide edasiarendamine ühtsetel põhimõtetel. Eesmärgi saavutamine eeldab süsteemset ja järjepidevat koostööd nii riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, erinevate teenuseosutajate kui ka teenuse saajate poolt. Selleks viiakse projekti raames tugiteenuste (lapsehoid, tugiisik ja toetava teenusena transport) koordineerimine ühtsele korraldusele ja nõustatakse kohalikke omavalitsusüksusi ning toetatakse lapsevanemaid.

Tulemusena on: ESF perioodi jooksul tagatud suure hooldusvajadusega raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste parem kättesaadavus. ESF perioodi lõpuks on välja töötatud toimiv ning laste ja perede vajadusi rahuldav tugiteenuste korraldussüsteem, mis tagab teenuste piirkondliku kättesaadavuse ja ühtlase kvaliteedi. Samuti on raske ja sügava puudega laste vanematele paremad võimalused tööturul osalemiseks.

Teenuste saamiseks tuleb lapsevanemal täita avaldus ja esitada digitaalallkirjastatult piirkondliku koordinaatori e-posti aadressile. Samuti võib avalduse esitada teenusepakkujale, kohalikule omavalitsusüksusele või Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusele, kes teevad vajadusel koopia taotleja isikutunnistusest ja edastavad dokumendid Sotsiaalkindlustusameti elukohajärgsele piirkondlikule koordinaatorile.

2015. ja 2016. aastal viidi läbi tugiteenuste osutamiseks riigihanked, mis hõlmasid lapsehoiu-, tugiisiku ja toetava teenusena transporditeenuse pakkumise korraldamist. Hankega soovisime leida teenusepakkujat igasse maakonda ja Tallinna. Enamus piirkondi on teenusepakkujatega kaetud ja lapsevanemad saavad teenuseid taotleda elukohajärgses piirkonnas. Teenuste taotlemisel on oluline silmas pidada, et teenuse vajadus oleks eelnevalt hinnatud kas kohaliku omavalitsusüksuse poolt või on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis. Transporditeenust saab taotleda üksnes koos teiste tugiteenustega, sest teenust ei osutata eraldiseisvana haridusasutuses, rehabilitatsiooniasutuses, terviseasutuses jne käimiseks vaid üksnes juhtudel, kui laps on vaja edasi-tagasi transportida lapsehoiu või tugiisiku teenusele.

Teenuste mahud:
• teenuste mahuks 2016 aastal on kuni 4918 eurot kalendriaastas ühe lapse kohta;
• teenuste mahuks 2017 aastal on kuni 4918 eurot kalendriaastas ühe lapse kohta.

Projektist ette nähtud summa eest on võimalik taotleda ühes aastas maksimaalselt 996 h tugiisiku teenust (ühes kuus umbes 83 h teenust) või 711 h lapsehoiu teenust (ühes kuus umbes 59 h teenust). Kui laps kasutab ka transpordi teenust siis väheneb selle võrra tugiisiku või lapsehoiu teenuse maksimaalne maht. Oluline on jooksva aasta jooksul ära kasutada ka riiklik lapsehoiuteenuse raha 402 eurot, mida on võimalik taotleda läbi elukohajärgse valla- või linnavalitsuse.

Teenuste saamiseks arvestatud aastast rahalist mahtu saab kasutada ühe kalendriaasta jooksul ja lapsevanemale seda rahas välja ei maksta. Teenuste saamise õigus algab alates koordinaatori poolt väljastatud otsuse kuupäevast ja kehtib kuni otsusel näidatud kuupäevani. Otsused kehtivad üldjuhul kuni kalendriaasta lõpuni, puude raskusastme otsuse lõppemise kuupäevani või lapse täisealiseks saamiseni.

Teenusteks ette nähtud summa eest on Rapla maakonnas võimalik teenuste osutamist taotleda alloleva hankepartneri juures:

Ridiradiralla OÜ
aadress: Viljandi mnt 53, Rapla 79511
tel: 517 9710
kontaktisik: Annika Rannamets
e-post: annika@lastehoid.ee
kodulehekülg: www.lastehoid.ee

 

Toimetaja: ANU LILLEMÄGI