Sünni registreerimine
 

Lapse sünd registreeritakse Eestis, kui laps on sündinud Eestis või lapse vanema elukoht on Eestis või lapse vanemad on Eesti kodanikud. Kui lapse sünd on registreeritud välismaal, Eestis sündi ei registreerita, kuid välisriigi sünnidokument tuleb rahvastikuregistrisse kandmiseks esitada maavalitsusele või Tallinna Perekonnaseisuasutusele.

Sünni registreerimise avalduse võib esitada ükskõik millisele valla- või linnavalitsusele või maavalitsusele. Avalduse peab esitama lapse seaduslik esindaja (vanem või eestkostja) ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates perekonnaseisuasutusse isiklikult kohale tulles.

Kui lapse isa teab, et ta sünni ajal ei ole Eestis või tal ei ole võimalik sel ajal sünni registreerimise avaldust või isaduse omaksvõtu avaldust esitada, võib ta esitada vastava tahteavalduse ka enne lapse sündi valla- või linnavalitsusele või maavalitsusele. Sellisel juhul peab isa andma nõusoleku ka lapsele antava nime osas.

Omavahel abielus olevatest vanematest võib tulla sündi registreerima vaid üks, kaasa võttes teise vanema kirjaliku avalduse lapse nime kohta.

Erandina võib esitada sünni registreerimise avalduse teabevärava Eesti.ee kaudu kui lapse vanemad on omvahel abielus ja tervishoiuteenuse osutaja tõend on haigla poolt esitatud elektrooniliselt rahvastikuregistrisse. Pärast sünni registeerimist teavitatakse avaldajaid teabevärava kaudu, millisest perekonnaseisuasutusest nad saavad soovi korral sünnitõendi.

Kui lapse vanem või eestkostja ei saa mõjuval põhjusel lapse sündi ühe kuu jooksul registreerida, peab ta teavitama sellest ükskõik, millist sünde registreerivat perekonnaseisuasutust. Sellisel juhul on võimalik sünni registreerimise tähtaega pikendada kuni kahe kuuni. Avalduse tähtaegse esitamata jätmise eest on võimalik võtta lapse seaduslik esindaja vastutusele väärteo eest (karistusseadustik  § 282).

Sünni registreerimiseks tuleb esitada:

Perekonnaseisuasutusel on seadusest tulenevatel juhtudel õigus nõuda  teisi sünni registreerimiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente (nt vanemate abieludokument). Abielus vanemad peavad esitama abieludokumendi ainult siis, kui abielu andmeid pole kantud rahvastikuregistrisse.

Perekonnaseisuasutusele esitatavad dokumendid peavad olema eesti, vene või inglise keeles või nendesse keeltesse tõlgitud. Tõlke õigsus peab olema notariaalselt kinnitatud.

Sünnikande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Perekonnaseisuasutus registreerib sünni seitsme tööpäeva jooksul sünni registeerimise avalduse saamise päevast alates.

Sünni registreerimise eest riigilõivu tasuma ei pea. Sünni tõendamiseks väljastatakse avaldajatele soovi korral tasuta sünnitõend.

 

Vaata lisaks
 

Põlvnemise välistamise avaldus

 

Kogu ülalpool olev informatsioon pärineb Siseministeeriumi kodulehelt

 

Sünnitoetus
 

Sünnitoetuse avaldus.

Vaata ka Juuru valla eelarvest toetuste maksmise tingimused ja kord.