Teehoiu valdkonna teatiste, ehitus- ja kasutuslubadele ning nende taotlustele vormid

 

Taotlusi menetleb pädev asutus, kelleks riigiteedel on Maanteeamet ning kohalikel teedel ja avalikkusele ligipääsetavatel erateedel kohalik omavalitsusüksus.

Tee ehitusteatis
Tee ehitusloa taotlus
Tee ehitamise alustamise teatis
Tee kasutusteatis
Tee kasutusloa taotlus
Tee täieliku lammutamise teatis
Tee ehitusluba
Tee kasutusluba