Toimingupiirangud
 

Hetkel toimingupiiranguid kohaldatud ei ole.

Korruptsioonivastase seaduse kohaselt on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui:

  1. otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes;
  2. ametiisik on teadlik tema enda või temaga seotud isiku majanduslikust või muust huvist, mis võib mõjutada toimingut või otsust;
  3.  ametiisik on teadlik korruptsiooniohust.
 Toimingupiiranguid ei kohaldata:
  1. kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu. Toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta avaldatakse viivitamata ja alaliselt teade valla veebilehel;
  2. toimingute või otsuste puhul, millega vallavalitsus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused. Toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta avaldatakse viivitamata ja alaliselt teade valla veebilehel;
  3. kui vallavalitsuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik. Toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta avaldatakse viivitamata ja alaliselt teade valla veebilehel.